Japanska II-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse i japanska. Under kursen kommer studenten att utveckla sin förståelse för japansk grammatik och förmågan att kommunicera med vardagligt språkbruk.

DK21 Grammatik II, 7.5hp

Information

Modulen vidareutvecklar kunskaperna i japansk grammatik och förmågan att kommunicera med vardagligt språkbruk. Delkursen introducerar även hövligt språk (keigo).
Undervisningen i Grammatik II sker i form av föreläsningar och övningar, enskilt och i grupp.
 

Förväntade studieresultat finns i kursplanen


Modulen Grammatik II examineras genom en avslutande salskrivning på innehållet i hela delkursen, samt 1-3 salsskrivningar under terminen på centrala delar av dittills genomgånget material inklusive efterföljande skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier
Salsskrivning/Formativt prov
G Minst 60 % rätta svar på salsskrivning.   –   U Mindre än 59% rätta svar.

Salsskrivning/Sluttentamen
A  93-100%   –   B 85-92%   –   C 77-84%   –   D 69-76%   –   E 60-68%   –   Fx 40-59%   –   F 0-39% 

Kurskrav
Delkursen har obligatorisk närvaro, vilket innebär att studenten måste ha minst 80% närvaro. En möjlighet till komplettering finns för studenter som har mindre än 80% men minst 70% närvaro.

För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på sluttentamen, lägst betyget G på de formativa proven, samt fullgjord närvaro om minst 80%. En student som har mindre än 80% men minst 70% närvaro kan göra en kompletteringsuppgift för att uppfylla detta kurskrav.

DK22 Kanji II, 7.5 hp

Information

Modulen behandlar inlärning av ytterligare kanjitecken (ca 220), deras radikaler och användning i olika
sammanhang samt sammansättningar. Modulen ger också övning i praktisk skrivfärdighet, och utvecklar förmågan att läsa och skriva i vardagliga situationer.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen

Undervisningen i Kanji II sker i form av föreläsningar och övningar, enskilt och i grupp.

Delkursen Kanji II examineras genom 1 salskrivning i slutet av kursen.

Betygskriterier
A 93-100%   –   B 85-92%   –   C 77-84%   –   D 69-76%   –   E 60-68%   –   FX 40-59%   –   F 0-39% 

Kurskrav
Delkursen har obligatorisk närvaro

DK24 Praktisk språkfärdighet II, 7.5hp

Information
Mål och undervisningsmetod
I den här modulen förväntas studenten kunna, i muntlig och skriftlig form, förmedla information baserat på de glosor och den grammatik som ingår i kursboken Genki II.
För att nå dessa mål kommer vi att gå igenom viktig japansk grammatik och utryck som studenterna har lärt sig i Grammatik II. Varje vecka kommer vi att öva på ett kapitel. Studenterna ska öva på den nya grammatiken i nytt kapitel medan de använder den på kommunikativa sätt i större och mindre grupper. För att kunna öva språket på ett effektivt sätt under begränsad föreläsningstid, förväntas studenterna öva med sina klasskamrater.
Till och med 14e februari, kommer vi att ha föreläsningar på Zoom.

Krav för godkänt på delkursen  
• Aktiv närvaro vid föreläsningar och övningar (minst 80 %)
• Klara av alla Athena quiz
• Kunna presentera egenproducerat material på japanska vid tre olika tillfällen och få betyget över E.

Presentationer och inlämningsuppgifter/presentationsmanus
Det finns tre olika presentationer och temat vid tillfällena är de som visas nedanför. De första två presentationerna bör vara cirka 2 minuter och den sista presentationen bör vara cirka 2-3 minuter. Läraren kommer att ställa några frågor efter era presentationer.
Presentationerna är A-F betygsgrundande och de betygssätts inom sex olika moment, och de är 1) grammatisk noggrannhet, 2) ordförråd, 3) kommunikationsförmåga och strategi, 4) flyt, 5) uttal och 6) hörförståelse. Betyget för varje presentation kommer att vara A till F, och för att kunna få godkänt slutbetyg för den här delkursen behöver ni tre godkända betyg.

1:a 今まで一番うれしかった/あげてよかったプレゼント
       De(n) bästa presenten(rna) som jag har fått/gett V 6 10 & 11 feb
2:a 私が日本語を学(まな)ぶ理由(りゆう)
       Anledningen till att jag läser japanska V 10 10 & 11 mars
3:e 私の心に残(のこ)っている先生/私がお世話(せわ)になった先生へ
       Brev till läraren som jag minns mycket av/
       Brev till läraren som tog bra hand om mig V 20 16 & 18 maj

Omtenta tillfälle
Om studenter är sjuka, m.m. och kan inte vara med på de presentationstillfälle, snälla kom till omtentatillfälle.  De fyra tillfälle finns redan på Timedit.
22 februari 23 mars 22 april 31 maj

SI-pass

Information

SI-ledare Alma Padrón

Här hittar du material som läggs upp efter SI-PASS ("Samverkansinlärning" eller "Supplemental Instruction")

SI-passen är en hjälp i studierna. Er SI-ledare finns till för att hjälpa till med det som kan kännas svårt, det som man vill utveckla, det man vill ställa frågor kring. Det är inte obligatoriskt på något sätt, men de som varit med tidigare har alla sagt att det varit en bra hjälp.